top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
Regionalna strategia innowacji
29-11-2013 Concept INTERMEDIA
grafika

Regionalna Strategia Innowacji (ang.: RIS) ma na celu wspomaganie władz regionalnych lub lokalnych oraz innych organizacji rozwoju regionalnego w zdefiniowaniu i wdrożeniu efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Strategia tworzona jest na podstawie analizy potrzeb technologicznych, możliwości i potencjału sektora badawczego i naukowego, a także przedsiębiorstw, w zakresie zarządzania, finansów, szkolenia, organizacji oraz samej technologii. Strategia powinna określać kierunki polityki innowacyjnej i sposoby budowy i optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność.

 

 

Cel główny Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego określono jako: Kujawsko-Pomorskie regionem wysokiej innowacyjności gospodarki. Realizacja tak postawionego celu, zgodnie z założeniamiautorów Strategii, opiera się na trzech priorytetach. Dla każdego z priorytetów określone zostały celestrategiczne oraz operacyjne, wyznaczające metodę ich realizacji. W ten sposób stworzony został plan działań, dodatkowo uzupełniony o wskazanie kluczowych przedsięwzięć (projektów), czas ich realizacji, źródła finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. Termin realizacji działań ustalono na rok 2015. 

  • Priorytet 1: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy w celu zapewnienia warunków dla tworzenia i wykorzystywania wiedzy założono w priorytecie wsparcie rozwoju e-gospodarki oraz infrastruktury wspierającej restrukturyzację tradycyjnych sektorów. Założono również rozwój e-gospodarki i infrastruktury wspierającej restrukturyzację tradycyjnych sektorów gospodarki, a także wspieranie sektorów charakteryzujących się dużym potencjałem innowacyjnym oraz sektora wysokich technologii.
  • Priorytet 2: Efektywny system współpracy gospodarki i nauki w regionie. W priorytecie drugim położono nacisk na stymulowanie powiązań pomiędzy sferą nauki a sferągospodarki w celu ukierunkowania prac badawczych na rozwiązywanie określonych problemów sektoragospodarczego. W tym kontekście nacisk został położony na konieczność rozwoju infrastrukturyi zasobów ludzkich oraz konieczność zmian w zasadach organizacji podmiotów sektora B+R.
  • Priorytet 3: Proinnowacyjne otoczenie biznesu Priorytet trzeci zakłada wsparcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) w zakresie podnoszenia potencjału organizacyjnego, jak również merytorycznego (zasobów ludzkich), co umożliwi IOB skuteczną realizację zadania w postaci pośrednictwa pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Zadeklarowano także zapewnienie instrumentów wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację działańinnowacyjnych oraz prowadzenie bieżących analiz dotyczących potrzeb i aktywności innowacyjnej w regionie.

 

Obecnie opracowywana jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące stanu prac nad nową strategią znajdują się na stronie http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg