top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
ObrazDoFilmu2-withPlayButton.jpg
Rejestracja - Regulamin

 

Regulamin portalu internetowego

razemdlabiznesu.pl

 

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1.  Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów portalu internetowego razemdlabiznesu.pl  

2.     Portal internetowy razemdlabiznesu.pl (Portal) – portal internetowy służący udostępnianiu kompleksowej oferty na temat usług wspierających innowacyjność dostępnych w regionie kujawsko-pomorskim, wspieraniu innowacyjnej współpracy przedsiębiorstw poszukujących kontaktów z partnerami oraz promocji innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu.

3.     Administrator – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kopernika 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066071, z kapitałem zakładowym w wysokości 18 880 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości, REGON 870300040, NIP 956-00-15-177, prowadząca portal razemdlabiznesu.pl

4.     Użytkownikami portalu internetowego razemdlabiznesu.pl są:

Gość - osoba fizyczna, która korzysta z zasobów portalu internetowego razemdlabiznesu.pl,

Użytkownik IOB (Instytucja Otoczenia Biznesu) - podmiot w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 Nr 85, poz. 719 ze zm.) prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

Użytkownik Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

§2

Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa ogólne zasady, zakres i warunki korzystania z portalu internetowego www.razemdlabiznesu.pl .

2.    W zakresie świadczenia usług niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3.  Portalem administruje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.). Zawartość Portalu stanowi własność TARR S.A. i jest prawnie chroniona.

4.     Korzystanie z Portalu, a w szczególności: rejestracja, logowanie, dostęp do baz oraz do forum dla IOB wymaga zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

5.    Przeglądanie zasobów Portalu oraz jego poszczególne usługi są dostępne nieodpłatnie, przy czym zakres tego dostępu uzależniony jest od typu Użytkownika.

6.  W celu prawidłowego korzystania z zasobów portalu internetowego razemdlabiznesu.pl konieczne jest:

- posiadanie połączenia z siecią Internet,

- urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarki internetowej),

- konto e-mail (np. w przypadku korzystania z baz oraz forum dla IOB)

7.  Użytkownik korzystający z newslettera Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczonej na podany adres e-mail.

8.     Regulamin jest dostępny na Portalu pod adresem www.razemdlabiznesu.pl/regulamin.html

 

§3

Rodzaje i zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mają możliwość przeglądania i wyszukiwania treści Portalu, w szczególności:

1.     Użytkownik IOB:

- ma możliwość zamieszczania opisu IOB (BAZA IOB), oferty usług świadczonych przez IOB (BAZA USŁUG PROINNOWACYJNYCH) oraz zamieszczania informacji o specjalistach
(BAZA SPECJALISTÓW),

- ma dostęp do forum dla IOB,

2.  Użytkownik Przedsiębiorca na możliwość zamieszczania opisu firm (BAZA FIRM) i ofert współpracy firm (BAZA OFERT WSPÓŁPRACY).

3.    BAZA USŁUG PROINNOWACYJNYCH ma za zadanie dostarczyć kompleksowej wiedzy o ofercie regionalnej wspierającej innowacyjnosć w regionie. Umożliwia przedsiębiorcy przeszukiwanie usług proinnowacyjnych oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu w regionie według rodzaju usługi, branży czy też wielkości firmy do której skierowana jest dana usługa. Ułatwia to przedsiębiorcy znalezienie odpowiedniej usługi i skorzystanie z usług właściwej instytucji otoczenia biznesu.

4.     BAZA FIRM służy do promowania innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego i ułatwienia  kontaktu z nimi. Innowacyjni przedsiębiorcy mogą przedstawić w bazie zakres działalności oraz swoje dotychczasowe dokonania. 

5.  BAZA OFERT WSPÓŁPRACY umożliwia poszukiwanie partnerów do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej. Za pomocą bazy przedsiębiorca może rozpowszechnić informację na temat swojej oferty lub przedstawić swoje oczekiwania. W zależności od potrzeb przedsiębiorca opisuje jakiego rodzaju partnera i współpracy szuka. Baza może być przeszukiwana za pomocą wyszukiwarki według zdefiniowanych kryteriów przez innych przedsiębiorców lub przedstawicieli jednostek naukowych czy instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych nawiązaniem współpracy.

 

§4

Rejestracja Użytkowników i wykorzystanie wprowadzonych danych

1.     Użytkownik ma możliwość wprowadzania informacji do baz i wyszukiwania informacji
z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu modułów portalu internetowego razemdlabiznesu.pl po uprzednim zarejestrowaniu się i akceptacji Regulaminu, co skutkuje zawarciem umowy z portalem internetowym razemdlabiznesu.pl na zasadach opisanych
w Regulaminie.

2.  W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje login i hasło, które umożliwiają dostęp do określonych modułów Portalu.

3.     Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zapisów, w tym wirusów komputerowych, które mogą niszczyć lub zakłócać działanie Portalu oraz sprzętu komputerowego jej Użytkowników.

4.     Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swego loginu i hasła i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

5.     Podczas wprowadzania przez Użytkowników informacji do baz, należy wpisywać dane
w odpowiednie pola formularzy. Niestosowanie się do tej zasady spowoduje, że informacja może zostać usunięta z Portalu przez Administratora, a dostęp może zostać zablokowany.

6.     Informacje należy wprowadzać tylko w bazach i kategoriach tematycznie im odpowiadających.
W przypadku problemów albo wątpliwości dotyczących wprowadzania informacji Użytkownik powinien przekazać swoje sugestie na temat wprowadzania informacji na adres: redakcja@razemdlabiznesu.pl

7.     Administrator nie zapoznaje się przed publikacją na stronach Portalu z każdym wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia informacji,
w przypadku gdy:

- występować będzie konflikt interesów,

- jego treść będzie wykraczała poza przyjęte standardy, w szczególności, gdy wpis nie będzie wchodził w zakres tematyczny Portalu,

- we wpisie zawarte będą treści niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

8.    Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w treść wpisu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przyczynach usunięcia informacji.

9.     Wypełnienie formularza rejestracji Użytkownika oraz wprowadzenie informacji do baz jest oświadczeniem woli, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione.

10.  Zarejestrowany Użytkownik ma prawo edytowania, dokonywania zmian oraz usunięcia swojej oferty w każdej chwili.

11.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych na Portalu materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane na Portalu informacje.

 

§5

Polityka prywatności

1.     Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.    Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia statystyki korzystania z usług oraz prowadzenia sprawozdawczości. Administrator nie wykorzystuje podanych danych do innych celów.

3.     Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest Administrator.

4.Podanie danych osobowych wymaganych przy dokonywaniu rejestracji w Portalu jest dobrowolne, z tym że ich nie podanie uniemożliwia skorzystanie z usług.

5.     Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz do ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych. Żądanie usunięcia danych powinno zostać zgłoszone na piśmie.

6.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Użytkowników
na Portalu. Wypowiedzi te są wyłącznie własnością Użytkowników, od których pochodzą.

7.     W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu z usług przez Użytkownika niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie w celu ustalenia odpowiedzialności odpowiednich osób, a także przekazać te dane organom władzy publicznej.

 

§6

Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Portalu.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu skutkujące
m.in. niemożnością nawiązania połączenia z Portalem.

4.   Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu m.in. w celu jego rozbudowy lub konserwacji.

5.    Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

6.     Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą
w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Portalu.

7.  O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika, publikując odpowiednią informację na stronie Portalu.

8.     Portal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

9.  Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Portal. 

baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg