top_baner.png
 
nie pamiętam hasła
"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
Organizacja zrzeszająca przedsiębiorców
Usługi w stałej ofercie
  • „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

W projekcie wspierani są przedsiębiorcy z sektora MŚP  poprzez doradztwo o charakterze proinnowacyjnym.

 

W I etapie usługi przeprowadzany jest  audyt innowacyjności, czyli identyfikację możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

 

W II etapie usługi oferowane jest kompleksowe doradztwo mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w etapie I.

 

  • Punkt Konsultacyjny

Oferta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług zapewnia kompleksową obsługę potrzeb biznesowych klienta. W jednym miejscu można pozyskać informacje gospodarcze i skorzystać z doradztwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania planowanej lub już funkcjonującej firmy.

 

  • Voucher badawczy

Wsparcie dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w postaci vouchera - bezzwrotnej dotacji - jest przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

 

  • Region otwarty na innowacje 

Jest przedsięwzięciem w województwie kujawsko-pomorskim, które w komplementarny sposób stara się rozwiązać problemy transferu wiedzy ze sfery nauki do gospodarki. Projekt ten pomaga przedsiębiorcom w budowie kultury otwartości i współdziałania dla innowacji, która będzie sprzyjać rozwinięciu współpracy z różnymi partnerami, w tym z przedstawicielami jednostek naukowych. Oferuje też wsparcie dla naukowców, których działalność badawczą należy mocniej powiązać  z praktyką gospodarczą. W ramach tego przedsięwzięcia przedsiębiorcy mogą zatrudnić wysoko wykwalifikowaną kadrę w celu opracowania kierunków rozwoju firmy, projektów innowacyjnych. 

 

Najważniejsze osiągnięcia

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" zrzeszają ponad 200 firm, przedstawiciele organizacji zapraszani są do współpracy m.in. w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, rad zatrudnienia, rad programowych, zespołów eksperckich.

 

Organizacja zainicjowała powstanieSejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiciele organizacji czynnie uczestniczą w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa.


Dodatkowo konsultanci świadczący usługi informacyjne i doradcze uzyskują jedne z najwyższych wyników w kraju w testach kompetencji. 

 

Opis instytucji

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" to regionalny związek pracodawców działający od 1992 roku w interesie skupionych przedsiębiorców, chroniąc ich prawa. Nasi członkowie to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


Prowadzimy skuteczny dialog społeczny z władzą lokalną, związkami zawodowymi i innymi związkami pracodawców. Z kolei nasze działania lobbingowe sprzyjają rozwojowi otoczenia przyjaznego przedsiębiorcy. W ten sposób łagodzimy napięcia społeczne oraz wpływamy na lepsze warunki rozwoju przedsiębiorców i tworzenie dobrego prawa.


Integrujemy środowisko gospodarcze, wpływając na nawiązywanie nowych relacji biznesowych  i wymianę doświadczeń pomiędzy firmami. Kształtujemy u przedsiębiorców świadomość interesu wspólnego oraz promujemy postawy społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobudzamy innowacyjność w biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju inicjatyw klastrowych.

Dane kontaktowe
Nazwa:"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
Adres:Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
Telefon:52 5859 169
Faks:52 5859161
Osoba kontaktowa
Lech Światły
baza_uslug.jpg
baza_ofert.jpg
baza_przeds.jpg
newsletter.jpg
dodaj_oferte.jpg
dodaj_firme.jpg